سدل نیپل و موارد کاربرد

سدل نیپل از دیگر اتصالات در کنار اسپلیت تی و ولدولت است که برای انشعاب گیری در خطوط لوله موارد استفاده بسیار بالایی دارد. گرچه معمولاً برای انشعاب گیری از اتصال اسپلیت تی استفاده می شود اما این به معنا نیست که تنها اتصال قابل توجیه در هر شرایطی برای انشعاب گیری اسپلیت تی می […]

مشاهده مطلب