تجهیزات حفاظت فردی PPE در هات تپ

تجهیزات حفاظت فردی PPE در زیر مجموعه ی اصول و دستورالعمل های HSE طبقه بندی می شود. کار در محیط های مختلف و اجرای عملیات در محیط هایی که ممکن است خطرناک و فوق خطرناک باشند نیازمند اجرای اعمال ایمنی هستند تا آسیبی به کارکنان وارد نشود. دستورالعمل های ایمنی کارکنان را ملزم به ممانعت […]

مشاهده مطلب