اسپلیت تی و تست غیر مخرب

یکی از فرایندهای بسیار مهم پس از ساخت اسپلیت تی، انجام تست غیر مخرب بر روی آن می باشد. اسپلیت تی اتصالی است که وظیفه هدایت سیال به خط انشعابی جدید را ایفا می کند. معمولاً خط لوله انشعابی جدید به منظور توسعه طرح یا تعمیر و اصلاح بخشی از فرایندهای جاری مورد بهره برداری […]

مشاهده مطلب