جوشکاری در ساخت اسپلیت تی

استحکام یک اتصال مهم ترین متغیر در حفظ کارکرد آن و یک مجموعه خواهد داشت. بدیهی است که هر اتصال، و اصولا هر قطعه ای اگر توان و مقاومت کافی در برابر فشارهای محیطی را نداشته باشد، نمی توان کارکرد خود را به درستی انجام دهد و از این رو در معرض آسیب قرار خواهد […]

مشاهده مطلب