محیط های عملیات هات تپ

هات تپ گیری که انشعاب گیری گرم از خطوط لوله و مخازن خوانده می شود از جمله پروژه های خدماتی در واحدهای صنعتی خوانده می شود که خطوط لوله انتقال سوخت یا مخازن و تانکرهای انباشت کننده منابع بخشی مهم از فرایندهای جاری آن واحد را پوشش می دهند. از این رو اغلب واحدهایی با […]

مشاهده مطلب