آماده سازی دستگاه هات تپ

دستگاه هات تپ اصلی ترین تجهیز در عملیات انشعاب گرم به شمار می آید و از این رو یکی از فرایندهای مهم در عملیات هات تپ انتخاب و آماده سازی این دستگاه به نحوی است  که کاملاً با شرایط خط لوله و سایر شاخص های فنی هماهنگ باشد. در صورتی که دستگاه هات تپ ضعیف […]

مشاهده مطلب