استانداردهای ساخت اسپلیت تی

هات تپ خطوط لوله و مخازن هر کدام به نوبه ی خود نیازمند آماده سازی برخی تجهیزات و اتصالات می باشند که انجام عملیات بدون آن ها ممکن نمی باشد. برای مخازن استفاده از اتصال اسپلیت تی غیر ممکن است چرا که مخازن دارای قطر بزرگ هستند و استفاده از اتصالی که قرار است همچون […]

مشاهده مطلب