هارنس در هات تپ مرتفع

هارنس به مجموعه ای از طناب ها گفته می شود که با نظم و شبکه بندی خاص به هم مرتبط شده اند. کار در ارتفاع یکی از شرایط و استثناهای کاری و عملیاتی است که نیازمند اجرای دستورالعمل های ایمنی خاص است. در صورتی که دستورالعمل های ایمنی در محیط کاری مرتفع پیاده سازی و […]

مشاهده مطلب