اسپری PT اسپلیت تی؛ مگنا فلاکس (MagnaFlux)

چنان که در نوشتار پیشین تست جوش مایع نافذ یا PT اسپلیت تی قید شد، این روش تست یکی از راهکارها برای شناسایی درزها، ترک ها و شکاف های خطوط جوش محسوب می شود که بسیار نیز مرسوم است. اغلب کارفرمایان و پیمانکاران فعال در حوزه خطوط لوله معمولاً این روش را برای آزمون جوش […]

مشاهده مطلب