اسپلیت تی و سایر اتصالات خط لوله

اسپلیت تی یکی از اتصالات خطوط لوله محسوب می شود که برای انشعاب گیری از خطوط لوله کاربرد گسترده و سازنده ای دارد. اما اتصالات خطوط لوله دامنه ای بسیار گسترده تر از صرف اسپلیت تی دارند و نه می توان انشعاب گیری را به صرف اتصال اسپلیت تی تقلیل داد و نه اصولا کارکرد […]

مشاهده مطلب